Christelijk Gemengd Koor “Cantate Deo”, hierna Cantate Deo, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij hier mee omgaan. (klik hier om het document te downloaden)

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cantate Deo houdt zich in alle gevallen aan de huidige wet- en regelgeving waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). In de volksmond wordt deze ook wel de privacywet genoemd. Wij zullen:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van verenigingsleden en derden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden;
  • Het meeleven met elkaar.
  • Contactformulier op de website.
  • Bestelformulier website

De persoonsgegevens die Cantate Deo van u kan vragen zijn: naam, adres, postcode,  woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer(s). Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.

Sfeerfoto’s van het koor bij repetities en optredens worden gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden (publicaties in krant en/of internet). Bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal voor deze doeleinden kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

Uw persoonsgegevens worden door Cantate Deo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Aan de sfeerfoto’s is géén bewaartermijn gehangen.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie heeft het beheer over alle persoonsgegevens. De overige bestuursleden kunnen over gegevens beschikken indien dat voor een specifieke taak nodig is. Gevoelige gegevens zoals bankrekeningnummers worden niet gedeeld binnen het bestuur.

Op een voor leden afgeschermd deel van de website (beveiligd met een wachtwoord) zijn de foto’s, NAW-gegevens en de telefoonnummers van de leden van het koor zichtbaar

Wijzigingen privacy beleid
Cantate Deo streeft naar een zo actueel mogelijke privacyverklaring en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website www.cantatedeo.nl is de meest actuele verklaring altijd beschikbaar.

Vragen
Als Cantate Deo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit altijd via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Amersfoort, oktober 2019